ψηφιακά δικαιώματα


Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: οι δυνατότητες ενός προγράμματος και οι γλώσσες προγραμματισμού δεν μπορούν να έχουν copyright 3

ECJ, EuGH, Große Kammer, LuxemburgΤο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση της ακόλουθης ανακοίνωσης η οποία αρχίζει με το ακόλουθο κείμενο:

Οι λειτουργικές δυνατότητες ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και η γλώσσα προγραμματισμού δεν είναι δυνατό να προστατεύονται με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Και συνεχίζει με την ακόλουθη διευκρίνηση:

Ο λήπτης της αδείας χρήσεως ενός προγράμματος έχει, κατ’ αρχήν, το δικαίωμα να παρατηρεί, να μελετά ή να δοκιμάζει τη λειτουργία του προγράμματος αυτού, προκειμένου να εντοπίσει τις ιδέες και τις αρχές στις οποίες αυτό στηρίζεται

Δεν ξέρω πως σας φαίνεται εσάς αλλά εμένα μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα ως εξέλιξη, επίσης να πρέπει να τονιστεί ότι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ο Έλληνας δικαστής κύριος Βασίλειος Σκουρής. Η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρόκυψε μετά την απόφαση στην υπόθεση C-406/10 SAS Institute Inc. κατά World Programming Ltd πιό συγκεκριμένα με βάση την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου:

Η εταιρία SAS Institute Inc. ανέπτυξε το σύστημα SAS, ένα ολοκληρωμένο σύνολο προγραμμάτων το οποίο παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εκτελούν εργασίες επεξεργασίας και αναλύσεως δεδομένων, ιδίως στατιστικές αναλύσεις. Το βασικό συστατικό στοιχείο του συστήματος SAS καλείται Base SAS. Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα καταρτίσεως και εκτελέσεως προγραμμάτων εφαρμογής (γνωστών επίσης ως «scripts»), γραμμένων στη γλώσσα προγραμματισμού SAS, τα οποία καθιστούν δυνατή την επεξεργασία των δεδομένων.
Η εταιρία World Programming Ltd (WPL) θεώρησε ότι θα υπήρχε ζήτηση στην αγορά για ένα εναλλακτικό λογισμικό ικανό να εκτελεί προγράμματα εφαρμογής γραμμένα στη γλώσσα SAS. Ως εκ τούτου, δημιούργησε το World Programming System (WPS). Το τελευταίο αναπαράγει μέρος των λειτουργιών των συστατικών στοιχείων SAS, υπό την έννοια ότι, πλην μερικών ήσσονος σημασίας εξαιρέσεων, η WPL επιχείρησε να διασφαλίσει ότι οι ίδιες εντολές (εισαγωγές δεδομένων στο σύστημα) θα συνεπάγονταν τα ίδια αποτελέσματα (παραγωγές δεδομένων). Τούτο θα παρείχε τη δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος SAS να εκτελούν στο «World Programming System» τα scripts που δημιούργησαν για να χρησιμοποιούν με το σύστημα SAS.
Για τη δημιουργία του προγράμματος WPS, η εταιρία WPL αγόρασε νομίμως αντίγραφα της προοριζόμενης για εκμάθηση εκδόσεως του συστήματος SAS, τα οποία παρέχονταν κατόπιν λήψεως αδείας κατά την οποία τα δικαιώματα του λήπτη περιορίζονταν σε μη παραγωγικούς σκοπούς. Η WPL χρησιμοποίησε και μελέτησε τα προγράμματα αυτά για να κατανοήσει τη λειτουργία τους, αλλά τίποτε δεν επιτρέπει να θεωρηθεί ότι η WPL είχε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστατικών στοιχείων SAS ή ότι αντέγραψε τον κώδικα αυτόν.
Η SAS Institute άσκησε αγωγή ενώπιον του High Court of Justice (Ηνωμένο Βασίλειο) ζητώντας να διαπιστωθεί ότι η WPL αντέγραψε τα εγχειρίδια και τα συστατικά στοιχεία του συστήματος SAS, προσβάλλοντας τα δικαιώματά της πνευματικής ιδιοκτησίας και παραβαίνοντας τους όρους της αδείας της εκδόσεως εκμαθήσεως. Στο πλαίσιο αυτό, το High Court ερωτά το ∆ικαστήριο ως προς το περιεχόμενο της νομικής προστασίας που παρέχει το δίκαιο της Ένωσης στα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και, ιδίως, αν προστασία αυτή καλύπτει τις λειτουργικές δυνατότητες και τη γλώσσα προγραμματισμού.

Με άλλα λόγια μια μικρή εταιρεία η WPL η οποίο προσπάθησε να εξομοιώσει στα προϊόντα της την γλώσσα και την λειτουργικότητα της στατιστικής σουίτας SAS. Μάλιστα για να το κάνει αυτό αγόρασε μια έκδοση της εν λόγω σουίτας (μάλιστα μια που προοριζόταν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν ήταν πλήρως λειτουργική) και μέσω αντίστροφης μηχανικής (ή reverse engineering όπως λένε και στα χωριά μας) κατάφερε να αντιγράψει τις περισσότερες λειτουργίες του προγράμματος της SAS.

To δικαστήριο στήριξε την απόφαση του στην ακόλουθη λογική.

Το ∆ικαστήριο υπενθυμίζει, πρώτον, ότι η οδηγία για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οδηγία 91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 1991, για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΕΕ L 122, σ. 42)) επεκτείνει την προστασία που παρέχει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε μορφή εκφράσεως της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή (Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 22ας ∆εκεμβρίου 2010, C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace.). Αντιθέτως, οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες στηρίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες στηρίζονται τα συστήματα διασυνδέσεώς του, δεν προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει της οδηγίας αυτής.
Ως εκ τούτου, μόνον η έκφραση των ιδεών και των αρχών αυτών πρέπει να προστατεύεται με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το αντικείμενο της προστασίας που παρέχει η οδηγία 91/250 αφορά το πρόγραμμα σε όλες τις μορφές εκφράσεώς του, οι οποίες επιτρέπουν την αναπαραγωγή του σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως ο πηγαίος και ο αντικειμενικός κώδικας.
Βάσει των σκέψεων αυτών, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι ούτε οι λειτουργικές δυνατότητες ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ούτε η γλώσσα προγραμματισμού και ο μορφότυπος αρχείων δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εκμετάλλευση ορισμένων λειτουργιών του συνιστούν μορφή εκφράσεως. Ως εκ τούτου, δεν προστατεύονται με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Συγκεκριμένα, η παραδοχή ότι η λειτουργική δυνατότητα προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί, αυτή καθεαυτήν, να τύχει προστασίας με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας θα συνεπαγόταν τη δυνατότητα μονοπωλήσεως των ιδεών, εις βάρος της τεχνικής προόδου και της βιομηχανικής αναπτύξεως.
Στο πλαίσιο αυτό, το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι, αν ένας τρίτος αποκτήσει μέρος του πηγαίου κώδικα ή μέρος του αντικειμενικού κώδικα που αφορά τη γλώσσα προγραμματισμού ή τον μορφότυπο αρχείων δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος και δημιουργήσει, με τη βοήθεια του κώδικα αυτού, παρόμοια στοιχεία στο δικό του πρόγραμμα, η συμπεριφορά αυτή είναι δυνατό να απαγορευθεί από τον δημιουργό του προγράμματος. Εν προκειμένω, από τις εξηγήσεις του αιτούντος δικαστηρίου προκύπτει ότι η WPL δεν είχε πρόσβαση στον πηγαίο ούτε στον αντικειμενικό κώδικα του προγράμματος της SAS Institute και δεν προέβη σε αντίστροφη μεταγλώττιση του αντικειμενικού κώδικα του προγράμματος αυτού.
Μόνο χάρη στην παρατήρηση, τη μελέτη και τη δοκιμή της συμπεριφοράς του προγράμματος της SAS Institute, η WPL αναπαρήγαγε τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος αυτού, χρησιμοποιώντας την ίδια γλώσσα προγραμματισμού και τον ίδιο μορφότυπο αρχείων δεδομένων.
∆εύτερον, το ∆ικαστήριο επισημαίνει, αφενός, ότι, κατά την οδηγία για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο αγοραστής μιας αδείας χρήσεως λογισμικού έχει το δικαίωμα να παρατηρεί, να μελετά ή να δοκιμάζει τη λειτουργία του προγράμματος, προκειμένου να εντοπίσει τις ιδέες και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται οποιοδήποτε στοιχείο του προγράμματος. Κάθε συμβατική ρήτρα η οποία είναι αντίθετη προς το δικαίωμα αυτό είναι άκυρη.Αφετέρου, ο εντοπισμός των εν λόγω ιδεών και αρχών μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των πράξεων που επιτρέπει η άδεια.
Κατά συνέπεια, ο φορέας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μπορεί να εμποδίσει, επικαλούμενος τη σύμβαση για τη χορήγηση αδείας, την εκ μέρους του λήπτη της αδείας αυτής παρατήρηση, μελέτη και δοκιμή της λειτουργίας του προγράμματος αυτού, προκειμένου να εντοπίσει τις ιδέες και τις αρχές στις οποίες στηρίζονται όλα τα στοιχεία του ως άνω προγράμματος, όταν διενεργεί τις πράξεις που καλύπτονται από την άδεια αυτή, καθώς και τις πράξεις φορτώσεως και εκτελέσεως που είναι αναγκαίες για τη χρήση του προγράμματος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγει τα αποκλειστικά δικαιώματα του φορέα του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του εν λόγω προγράμματος.
Επιπλέον, κατά το ∆ικαστήριο, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν προσβάλλεται όταν, όπως εν προκειμένω, το πρόσωπο που έλαβε νομίμως άδεια δεν είχε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά περιορίστηκε στην παρατήρηση και τη δοκιμή του προγράμματος αυτού, προκειμένου να αναπαραγάγει τις λειτουργικές του δυνατότητες σε ένα δεύτερο πρόγραμμα.
Τέλος, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η αναπαραγωγή, σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σε εγχειρίδιο χρήσεως του προγράμματος αυτού, ορισμένων στοιχείων που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσεως άλλου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή προστατευόμενο από το δικαίωμα του δημιουργού συνιστά προσβολή του δικαιώματος αυτού επί του τελευταίου εγχειριδίου, αν τα εν λόγω αναπαραγόμενα στοιχεία συνιστούν την αναπαραγωγή της εκφράσεως της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού του εγχειριδίου.
Συναφώς, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι, εν προκειμένω, οι λέξεις-κλειδιά, η σύνταξη, οι εντολές, οι συνδυασμοί εντολών, οι επιλογές, οι προεπιλογές καθώς και οι επαναλήψεις αποτελούνται από λέξεις, από αριθμούς ή από μαθηματικές έννοιες τα οποία, θεωρούμενα μεμονωμένως, δεν αποτελούν καθεαυτά προσωπική πνευματική εργασία του δημιουργού του προγράμματος αυτού. Μόνο μέσω της επιλογής, της διευθετήσεως και του συνδυασμού των λέξεων, των αριθμών ή των μαθηματικών εννοιών αυτών καθίσταται δυνατό στον δημιουργό να εκφράσει το δημιουργικό του πνεύμα με πρωτότυπο τρόπο.
Στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να ελέγξει αν τα στοιχεία των οποίων η αναπαραγωγή προβάλλεται στην υπόθεση της κύριας δίκης συνιστούν την έκφραση της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού του εγχειριδίου χρήσεως του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, πνευματική εργασία που προστατεύεται με το δικαίωμα του δημιουργού.

Όπως οι περισσότεροι αναγνώστες αυτού του blog γνωρίζουν δεν είμαι δικηγόρος ωστόσο πιστεύω ότι με την απόφαση του αυτή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δημιουργεί ένα δικαστικό προηγούμενο που ουσιαστικά επιτρέπει το reverse engineering της λειτουργικότητας ενός προγράμματος.

Πρέπει να επισημάνω ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η απόφαση δικαστηρίου των ΗΠΑ για το αν η Google παραβίασε πνευματική ιδιοκτησία της Oracle με το Android συνεπώς το timing του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν μπορούσε να είναι καλύτερο.


2012 θέσεις κομμάτων για το ανοιχτό λογισμικό (και όχι μόνο): Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία 1

Οι παλιότεροι αναγνώστες αυτού του blog ίσως θυμούνται (από τα παλιά) ένα άρθρο που είχα αναρτήσει με ερωτήσεις σχετικά με τις θέσεις των κομμάτων σε θέματα που σχετίζονται με το ανοιχτό λογισμικό (και με την τεχνολογία γενικότερα). Τότε είχαν απαντήσει οι ακόλουθοι πολιτικοί σχηματισμοί:

Για το 2012  απάντησεις (πλην της παρούσης) έχουν δώσει και οι Οικολόγοι Πράσινοι.

Πριν από λίγες ώρες έλαβα απάντηση σε μια νέα σειρά ερωτήσεων από τον Κωνσταντίνο Κουκόπουλο υποψήφιο της Δράσης-Φιλελεύθερης Συμμαχίας στην Α’ Αθήνας

Έχει αλλάξει κάτι όσο αφορά τις θέσεις του κόμματος σας στις ερωτήσεις που είχατε απαντήσει;

όχι

Στο σημείο αυτό οφείλω να θυμίσω στους αναγνώστες ότι οι παλαιότερες θέσεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας ήταν οι ακόλουθες:

Ποια η θέση σας σχετικά με τις ευρεσιτεχνίες (πατέντες) στο λογισμικό;

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία εναντιώνεται στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών στους αλγόριθμους γιατί δημιουργεί τεχνητή σπανιότητα σε αυτούς τους θεμελιώδεις οικοδομικούς λίθους του λογισμικού καθιστώντας έτσι δύσκολη την ανάπτυξη του και την καινοτομία. Έτσι ο ανταγωνισμός πνίγεται και οι καταναλωτές βγαίνουν χαμένοι.

Ποια η θέση σας σχετικά με το δικαίωμα του καταναλωτή στην διαλειτουργικότητα και την προστασία εκείνων που που παρακάμπτουν μηχανισμούς , καθώς επίσης και το κατά πόσο οι δημιουργοί λογισμικού οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες για εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας;

Πιστεύουμε ότι η διαλειτουργικότητα είναι σημαντική γιατί δίνει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών στους χρήστες Η/Υ και αυξάνει την παραγωγικότητα όμως προτιμούμε, όπως και ο Eric Raymond του Open Source Initiative, τις λύσεις που προέρχονται από τα κάτω και όχι δια της Κρατικής επιβολής. Εξάλλου το ίδιο το κίνημα ΕΛΛ/ΑΚ είναι αποτέλεσμα της Κοινωνίας των Πολιτών και όχι Κρατικής παρέμβασης. Συστήματα και υπηρεσίες που προσφέρουν διαλειτουργικότητα υπάρχουν σε κάθε τομέα, αυτό που χρειάζεται είναι να υιοθετηθούν από όσο περισσότερους καταναλωτές γίνεται. Έτσι οι δημιουργοί λογισμικού θα αναγκάζονται να εξασφαλίζουν την διαλειτουργικότητα των προϊόντων τους για να τα κάνουν πιο ελκυστικά. Εξαρτάται από εμάς λοιπόν.

Ποια η θέση σας για την κυβερνητική προώθηση του ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού και των ανοιχτών στάνταρ;

Θεωρούμε αναπόσπαστο τμήμα της ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και παράγοντα ενθάρρυνσης της διανοητικής προσπάθειας των ανθρώπων την ανάπτυξη λογισμικού ελεύθερου και ανοικτού κώδικα και άλλων ανάλογων δημιουργικών εγχειρημάτων. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία ζητά να απαιτείται η χρήση ανοικτών πληροφοριακών προτύπων για τα πληροφοριακά συστήματα του Κράτους και να γίνει βαθμιαία αναβάθμιση των παλαιών πληροφοριακών συστημάτων ώστε να ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός, η διαλειτουργικότητα και η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις πληροφοριακές υπηρεσίες του.

Πιστεύετε ότι οι αγοραστές έχουν δικαίωμα να αγοράζουν υπολογιστές χωρίς προεγκατεστημένο λογισμικό;

Ναι αλλά όχι όμως με την έννοια ότι το Κράτος πρέπει να επιβάλλει σε όλους ή κάποιους (πχ Apple) κατασκευαστές να πωλούν και υπολογιστές χωρίς προεγκατεστημένο λογισμικό. Ο οποιοσδήποτε μπορεί σήμερα να πάει στο κατάστημα υπολογιστών της περιοχής του και να χτίσει το σύστημα της αρεσκείας του κομμάτι, κομμάτι, δίχως προεγκατεστημένο λογισμικό.

Και μετά από αυτό, συνεχίζουμε με τις νεότερες ερωτήσεις μας.

Ποια είναι η θέση σας για την Anti Counterfeiting Trading Agreement που πρόσφατα υπέγραψε η χώρα μας και θα εγκριθεί από το Ευροκοινοβούλιο

Όπως είπαμε πρόσφατα με αφορμή το SOPA και το PIPA (http://greekliberals.net/fis/2011-04-12-06-43-48/-mainmenu-285/830-nointernetcensorship) η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών βρίσκονται στον πυρήνα της οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης, η οποία μπορεί να φέρει την παγκόσμια ευημερία και ανάπτυξη. Ανάμεσα όμως σε αυτά τα δύο αντιμαχόμενα αιτήματα θα πρέπει σίγουρα να δοθεί έμφαση στην προώθηση του δεύτερου, δηλαδή στην ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών.  Στην ACTA είναι σαφές ότι υπάρχουν σημεία τα οποία πλήττουν την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών με τρόπο
αδικαιολόγητο. Κυριότερο ίσως πρόβλημα αποτελεί η πρόβλεψη ποινικοποίησης αδικημάτων που είτε δεν είναι καν αδικήματα σε κάποιες χώρες είτε εμπίπτουν σήμερα στο αστικό δίκαιο. Είμαστε ξεκάθαρα αντίθετοι σε αυτή την ποινικοποίηση και κατά συνέπεια δεν υποστηρίζουμε την εφαρμογή της ACTA ως έχει.

Ποίες είναι οι θέσεις σας για το ανοιχτό hardware;

Δεν έχουμε εξειδικευμένη θέση για το ανοιχτό hardware. Στον βαθμό που οι θέσεις μας για το ανοιχτό λογισμικό άπτονται και του ανοιχτού hardware (π.χ. όσον αφορά κώδικα VHDL ή Verilog) ισχύουν και  για αυτό. Θα μας ενδιέφερε βεβαίως να πληροφορηθούμε για σχετικά πολιτικά ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν γύρω από το θέμα

Χρησιμοποιείτε ανοιχτό λογισμικό για τις ανάγκες μηχανοργάνωσης του κόμματος σας και αν ναι μπορείτε να πείτε ποιο;

Στην μηχανοργάνωση χρησιμοποιούμε το Joomla και αρκετά third-party open source components αυτού. Πέραν της μηχανοργάνωσης χρησιμοποιούμε και Open Office και Gimp αρκετά συχνά.

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής,
Κωνσταντίνος Κουκόπουλος

 

Αφού πρώτα ευχαριστήσω το κύριο Κουκόπουλο για το χρόνο που διέθεσε για αυτές τις διευκρινήσεις σχετικά με τις θέσεις της Δράσης-Φιλελεύθερης Συμμαχίας θα θυμίσω ότι δεσμεύομαι να δημοσιεύσω τις επίσημες απαντήσεις κάθε παράταξης στα παραπάνω ερωτήματα, οι εκπρόσωποι τους μπορούν να αποστείλουν ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ.

Κλείνοντας οφείλω να πω ότι φυσικά οι θέσεις ενός κόμματος σχετικά με το ανοιχτό λογισμικό και άλλα εξειδικευμένα ζητήματα πρέπει να εξετάζονται ως όχι μόνο κατά περίπτωση αλλά ως κομμάτι μιας ευρύτερης πολιτικής. Πριν ψηφίστε κάντε τον κόπο να εξετάστε γενικότερα τις θέσεις του κόμματος και του υποψηφίου που επιθυμείτε να σας εκπροσωπήσει στο Κοινοβούλιο.


αναδημοσίευση: συνέντευξη του Richard Stallman στο Ough!

Ο φίλος μου Θοδωρής Παπαθεοδώρου πριν Richard Stallmanλίγο καιρό πήρε συνέντευξη για το περιοδικό Ough! από τον κύριο Richard Stallman, γνωστό την δημιουργία του Free Software Foundation και της άδειας GNU/GPL και για τι θέσεις του σχετικά με την ελευθερία του λογισμικού.

Παρακάτω παραθέτω το άρθρο του Θοδωρή όπως αυτό δημοσιεύτηκε  το οποίο αναδημοσιεύω μετά από σχετική άδεια από τον ίδιο το συντάκτη. Επίσης να  τονίσω ότι το Ough! πρόκειται για ένα από τα λίγα περιοδικά ποικίλης ύλης που πιστεύω ότι αξίζει να του ρίξει κανείς μια ματιά (ίσως και περισσότερες από μια).

(more…)


Cryptocat: ασφαλές web chat 1

Προσωπικά ορισμένες συζητήσεις ειδικά όταν επρόκειτο για πολύ προσωπικά ζητήματα απέφευγα να τις κάνω μέσω web chat, όχι μόνο γιατί δεν μου αρέσει (που όντως ισχύει) αλλά και γιατί δεν εμπιστεύομαι ιδιαίτερα το web chat (ίσως για αυτό δεν μου αρέσει και τόσο). Πιό συγκεκριμένα πολλές από τις online υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε γνωρίζουμε ότι είναι μακράν τρύπιες σαν ελβετικό τυρί όσο αφορά την ασφάλεια (όπως θα δείτε σε αυτή την εξαιρετική παρουσίαση του Γιώργου Καργιωτάκη που έκανε στο hackerspace.gr) πλην εξαιρέσεων όπως η χρήση Jabber με κρυπτογράφηση.

Αν όμως τώρα επιθυμείτε να επικοινωνήστε με τους φίλους ή συνεργάτες σας μέσα από μια διαπλαφορμική εφαρμογή μια αξιόπιστη και εύκολα προσβάσιμη λύση είναι το Cryptocat.  To cryptocat είναι διαθέσιμο κάτω από άδεια Creative Commons-Non Commercial-Share Alike (άρα δεν μπορεί να το πει κανείς και ΕΛ/ΛΑΚ αλλά ο κώδικας του είναι διαθέσιμος προς έλεγχο, αξιολόγηση και αντιγραφή) αν και μπορείτε να το χρησιμοποιείστε και στο δικό σας server ή ακόμη και τοπικά στο μηχάνημα σας. Αν επισκεφθείτε το web site του Crypto.cat θα δείτε την ακόλουθη οθόνη:

Ουσιαστικά αν δώστε ένα όνομα πχ=elkosmasgr θα φτιαχθεί ουσιαστικά ένα chat με την μορφή https://crypto.cat/?c=elkosmasgr  εκτός και αν υπάρχει ήδη συνεπώς απλά θα μπείτε στο εν λόγω chat (αν θέλετε μπορείτε να το δοκιμάστε το link για να δείτε πως δουλεύει) μπαίνοντας θα σας ζητηθεί ένα nickname και μετά θα χρειαστεί να πληκτρολογήστε τυχαίους χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο σας για να παραχθεί το κλειδί επικοινωνίας σας με το site (μην σταματήστε να πληκτρολογείτε μέχρι να δείτε το OK).

Αν θέλετε μπορείτε να δείτε και το εισαγωγικό video του Crypto.cat σε στυλ 8bitου παιχνιδιού της δεκαετίας του 80!

(more…)


Infographic στα Ελληνικά για το πως οι πατέντες βλάπτουν την καινοτομία

Πριν λίγο καιρό είχε βγει από Electronic Frontier Foundation ένα infographic σχετικά με το πως οι πατέντες (και ειδικά οι πατέντες λογισμικού) βλάπτουν την καινοτομία. Αν πιστεύετε ότι μόνο το EFF πιστεύει ότι η αντίληψη ότι το σύστημα των πατεντών χρειάζεται αναθεώρηση δείτε και το ντοκιμαντέρ patent absurdity, την ομιλία του καθηγητή νομικής στο πανεπιστήμιο Duke James Doyle, την επιστημονική μελέτη του Boston University School of Law, την σχετική εκπομπή του This American Life, ακόμη και το webcomic Dilbert.

Είπα λοιπόν είπα να μεταφράσω το infographic του EFF σχετικά με τις πατέντες και στα Ελληνικά (κάντε κλικ για να την δείτε σε καλύτερη ανάλυση):

infographic στα Ελληνικά για τις πατέντεςΜπορεί οι περισσότεροι των επισκεπτών αυτού του site να ζουν στην Ευρώπη ωστόσο δείτε το κείμενο από μια αρκετά ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Αντώνη Χριστοφίδη που μπορεί κάποιοι να μην συμφωνείτε σε όλα μαζί του όμως δίνει μια αρκετά καλή εικόνα για τις πατέντες στην Ευρώπη σήμερα.


Rob Reid: τα “Μαθηματικά” του copyright

parker pen and math notesΌσο περισσότερο ασχολούμαι με το σύστημα του copyright όπως εφαρμόζεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αλλά και στην Ευρώπη (αν και εδώ στην Ευρώπη έχουμε πολλά συστήματα copyright) έχω την εντύπωση με το πέρασμα του χρόνο έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Δεν είμαι νομικός ούτε οικονομολόγος αλλά έχω την αίσθηση, ότι σε νομικό και οικονομικό επίπεδο η παρούσα κατάσταση περισσότερο βλάπτει παρά ωφελεί το σύνολο τόσο σε κοινωνικό όσο και οικονομικό επίπεδο. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που έχουν επιχειρήματα για το αντίθετο αλλά από την άλλη υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν ότι το παρών σύστημα copyright είναι τουλάχιστον παρωχημένο.

Στο video όμως που ακολουθεί ο Rob Reid σε μια παρουσίαση του στο TED κάνει μια ιδιαίτερα αναλυτική, επιστημονική ανάλυση των επιχειρημάτων που προβάλλουν οι εταιρείες που διαχειρίζονται το copyright (ειδικά όταν θέλουν να προβάλλουν επιχειρήματα για νόμους όπως το Stop Online Piracy Act και το Protect IP Act αλλά και διεθνής συμφωνίες όπως η ACTA. Αν δεν ξέρετε τον Rob Reid είναι ο δημιουργός της γνωστής εταιρείας Rhapsody που πλέον ανήκει στο MTV.

(more…)


όλα είναι ρεμίξ; 1

Ladies and gentlemen, please take your seatsΥπάρχει τελικά παρθενογένεση στην δημιουργία; Στο ερώτημα αυτό ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ everything is a remix απαντά αρνητικά. Σε μια εποχή που μιλάμε για νομοσχέδια όπως το SOPA και η συμφωνία ACTA, νομίζω ότι το εν λόγω ντοκιμαντέρ δίνει μια άλλη οπτική στην έννοια της δημιουργίας που δεν συμβαδίζει και τόσο με την λογική που αντιπροσωπεύουν τα εν λόγω νομοθετήματα.
To ντοκιμαντέρ είναι σε τέσσερα μέρη, εκ των οποίων τα δύο είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά, αν θέλετε μπορείτε να συνεισφέρετε στην μετάφραση τους.

Δείτε το παρακάτω.
(more…)


η υπογραφή της ACTA από την Ελλάδα, τι σημαίνει για τα ψηφιακά μας δικαιώματα; τί μπορούμε να κάνουμε για αυτό; 3


διαμαρτυρία στο κοινοβούλιο από Πολωνούς βουλευτές

Πριν προχωρήσω θέλω να θυμίσω στους αναγνώστες ότι δεν είμαι ούτε νομικός ούτε έχω σπουδές πληροφορικής. Είμαι ένας απλός χρήστης υπολογιστών που στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με το Ελεύθερο Λογισμικό, το Ανοιχτό Υλικό, και ότι άλλο συναφές.

Πριν από λίγες μέρες οι τακτικοί αναγνώστες (ναι υπάρχουν και τέτοιοι) του blog μου διαβάζατε την άποψη μου για την νομοθεσία SOPA/PIPA που θα περνούσαν στις ΗΠΑ (αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν… προσωρινά) πριν λίγες ώρες  ότι υπογράφηκε η συμφωνία ACTA από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Κυβέρνηση.  Αυτό σημαίνει ότι πλέον η ACTA είναι νόμος του Ελληνικού κράτους; Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι ένα ξεκάθαρο όχι, η ACTA δεν είναι νόμος του Ελληνικού κράτους.(όχι ακόμη)

Ποιές κινήσεις πρέπει να γίνουν για να γίνου νόμος του Ελληνικού κράτους; Δεδομένου ότι η Ελλάδα μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ACTA θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο με την σειρά του θα επικυρώσει ή όχι την συνθήκη αυτό δεν γίνεται έτσι άπλα καθώς η Συνθήκη ACTA πρέπει να περάσει από 5 επιτροπές,

Βασικό ρόλο έχει η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου η οποία δουλεύει πάνω στην ACTA η επιτροπή αυτή, μετά την γνωμοδώτηση της επιτροπής  Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσων, της επιτροπής Ανάπτυξης, της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της επιτροπής Νομικών Θεμάτων, θα προχωρήσει στην έκδοση αναφοράς σχετικά με την ACTA πάνω στην οποία θα κληθεί το Ευρωκοινοβούλιο να πάρει την απόφαση του σχετικά με την συμφωνία.

Και έχουμε μέλλον λαμπρό μέχρι αυτή η συμφωνία να φτάσει να είναι νόμος στην χώρα μας. Συγκριτικά είδατε πόσο γρήγορα έφτασε η SOPA να ψηφιστεί (ή μάλλον να καταψηφιστεί) στις ΗΠΑ.

Η ίδια η ACTA, όπως είχαμε πει και παλαιότερα, παρουσιάζει κάποια στοιχεία που αποτελούν αγκάθι για τις διαδικτυακές μας ελευθερίες και όχι μόνο μερικά ζητήματα που εντόπισε στο κείμενο της ACTA το δικό μου απαίδευτο μάτι. Επιγραμματικά όμως ας τα αναφέρω άλλη μια φορά γιατί η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως κτλ κτλ.

 • κάνει παράνομη την διανομή τεχνολογικών συσκευών ή προγραμμάτων που είναι σχεδιασμένα για να παρακάμπτουν τις μεθόδους προστασίας αντιγραφής (γνωστές και ως DRM) περιττό να πω ότι πολλά ανοιχτού κώδικα προγράμματα παρακάμπτουν το DRM γιατί είναι κλειστού κώδικα (ορισμένες φορές είναι και εμπορικό μυστικό)
 • μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία αυτοματοποιημένων (εταιρικών;) μηχανισμών επιβολής του copyright που πιστεύω (σας είπα ότι δεν είμαι νομικός) ότι έρχεται σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο
 • γνωστοποίηση από πλευράς του πάροχου υπηρεσιών επικοινωνίας αρκετών στοιχείων ώστε να ταυτοποιηθεί συνδρομητής του οποίου ο λογαριασμός φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
 • νομική ευθύνη για υποβοήθηση ή παρακίνηση διακίνησης παράνομου υλικού (αυτό κατά μια πολύ χαλαρή ερμηνεία μπορεί να συμπεριλαμβάνει ακόμη και τα P2P δίκτυα όπως το BitTorrent)
 • ειδική επιτροπή επικαιροποίησης της συνθήκης… νομίζω ότι ούτε αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση της ΕΕ αλλά εγώ δεν είμαι νομικός (το είπαμε αυτό)

Τουλάχιστον αυτά κατάλαβα εγώ διαβάζοντας το κείμενο, τουλάχιστον με την δική μου σκέψη και έτσι όπως εγώ κατανοώ κάποια πράγματα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ρίξτε μια ματιά και εσείς  στο κείμενο της ACTA. Ίσως δείτε και άλλα σημεία με τα οποία είστε αντίθετοι, ίσως καταφέρετε να δείτε κάτι παραπάνω στα σημεία που εγώ κόλλησα πριν λίγο καιρό. Ενδεικτικά άρθρο αυτό έχω βάλει μια φωτογραφία από την Πολωνική Βουλή μετά από διαμαρτυρία βουλευτών για την επικύρωση της ACTA από την κυβέρνηση της Πολωνίας. Ενώ επίσης χαρακτηριστική είναι η παραίτηση του rapporteur της επιτροπής Διεθνούς εμπορίου Kader Arif ως διαμαρτυρία στο κείμενο της ACTA.

Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν επικυρώσει την ACTA (και μάλλον δεν πρόκειται) πιο συγκεκριμένα:

 • Κύπρος
 • Γερμανία
 • Εσθονία
 • Ολλανδία
 • Σλοβακία

Αν πιστεύετε γενικότερα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να ψηφίσει υπερ αυτής της συμφωνίας τότε ίσως είναι μια καλή ιδέα να επικοινωνήστε με τους Ευρωβουλευτές σας ειδικά όσο αφορά αυτούς που συμμετέχουν στις επιτροπές που προανέφερα. Συγκεκριμένα:

Από Ελληνική Δημοκρατία

 • την κυρία Μαρία-Ελένη ΚΟΠΠΑ Μέλος της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 • ο κύριος Δημήτριος ΔΡΟΥΤΣΑΣ Μέλος της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • ο κύριος Γεώργιος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Μέλος της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • ο κύριος Ιωάννης ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Μέλος της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • η κυρία Νίκη ΤΖΑΒΕΛΑ Μέλος της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της επιτροπής Ανάπτυξης
 • ο κύριος Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ Μέλος της επιτροπής Ανάπτυξης

από Κυπριακή Δημοκρατία

Στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα ο HELLUG καλεί σε ανοιχτή συζήτηση κάθε ενδιαφερόμενο στο χώρο του hackerspace.gr στην Αθήνα, εάν είστε στην Αθήνα ακόμη και αν δεν είστε μέλη του HELLUG ή του hackerspace.gr αλλά σας προβληματίζει η πιθανότητα ψήφισης της ACTA στο Ευρωκοινοβούλιο πιστεύω πως είναι καλή ιδέα να παρευρεθείτε. Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια κάλυψης της εκδήλωσης από το  IRC  κανάλι στο Freenode.net #acta-el μπορείτε να μπείτε και μέσω web εδώ.

Επίσης μπορείτε να ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω video που εξηγεί τις απόψεις της La Quadrature du Net σχετικά με την ACTA

(more…)


Η βιομηχανία του Copyright – Ένας αιώνας εξαπάτησης( …;) 3

O φίλος Δημήτρης Γλενταδάκης είχε ακόμη μια φορά τη καλοσύνη να μεταφράσει ένα άρθρο του Rick Falkvinge στο Torrent Freak. με τίτλο H βιομηχανία του Copyright – Ένας αιώνας εξαπάτησης και να επικοινωνήσει μαζί μου για να το δημοσιεύσω:

Λέμε ότι πρέπει να μελετάμε την Ιστορία ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Με αυτόν τον τρόπο η βιομηχανία του copyright έμαθε ότι μπορούσε να επωφελείται από την μονοπωλιακή της θέση και να εισπράττει χρήματα κάθε φορά που έκανε την εμφάνισή της μια νέα τεχνολογία, απλά διαμαρτυρόμενη δυνατά στους νομοθέτες.

Τα τελευταία εκατό χρόνια παρατηρείται η εμφάνιση πολλών τεχνικών εξελίξεων στον τομέα της διάδοσης της αντιγραφής και μετάδοσης πολιτισμού. Αλλά αυτό παραπλανά τους νομοθέτες, οι οποίοι έχουν την τάση να προστατεύουν τους παλιούς σε βάρος των νέων, απλά επειδή ο πρώτος διαμαρτύρεται. Κατ’ αρχάς, ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό που η βιομηχανία του copyright προσπάθησε να απαγορέψει, ή τουλάχιστον να φορολογήσει, για τον μοναδικό λόγο της ύπαρξής του.

Steinway WelteΞεκίνησε περίπου το 1905, καθώς το μηχανικό πιάνο έγινε δημοφιλές. Οι προμηθευτές παρτιτούρων μουσικής δήλωσαν ότι θα ήταν το τέλος της τέχνης αν δεν μπορούσαν πια να κερδίσουν τη ζωή τους ως μεσάζοντες μεταξύ των συνθετών και του κοινού, κι’ έτσι ζήτησαν την απαγόρευση του μηχανικού πιάνο. Μια διάσημη επιστολή του 1906 λέει ότι το γραμμόφωνο και το μηχανικό πιάνο θα ήταν το τέλος της τέχνης, και ως εκ τούτου, το τέλος του κόσμου της ζωντάνιας και της μουσικής.

Radio DazeΣτη δεκαετία του 1920, και ενώ οι ραδιοφωνικές εκπομπές ευδοκιμούσαν, μια ανταγωνιστική βιομηχανία ζητάει την απαγόρευσή τους λόγω περικοπής των εσόδων της. Οι πωλήσεις δίσκων έπεσαν από 75 εκατομμύρια δολάρια σε 5 εκατομμύρια το 1929, 4 χρόνια αργότερα — μια πτώση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που γνωρίζει σήμερα η βιομηχανία δίσκων. (Να σημειώσουμε ότι η πτώση των εσόδων συμπίπτει με την κρίση του 1929). Η βιομηχανία του copyright μήνυσε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, και οι εταιρείες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άρχισαν τη συγκομιδή ενός τμήματος από τα κέρδη των σταθμών με το πρόσχημα του κόστους εκπομπής. Μερικοί νόμοι πρότειναν την προστασία του νέου μέσου μετάδοσης που ήταν το ραδιόφωνο ενάντια στους ιδιοκτήτες των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά δεν ψηφίστηκαν.

The Ghost cinemaΣτη δεκαετία του 1930, οι βουβές ταινίες εκτοπίστηκαν από τις ταινίες με ήχο. Μέχρι τότε κάθε κινηματογράφος απασχολούσε μια ορχήστρα για να παίζει τη μουσική που συνόδευε τις βουβές ταινίες. Στο εξής αυτοί έγιναν άνεργοι. Πιθανώς πρόκειται για την χειρότερη τεχνολογική εξέλιξη για τους επαγγελματίες μουσικούς και τραγουδιστές. Τα συνδικάτα τους, απαίτησαν εγγυημένη απασχόληση για τους μουσικούς σε διάφορες μορφές.

Στη δεκαετία του 1940, η βιομηχανία του κινηματογράφου διαμαρτύρεται ότι η τηλεόραση είναι ο θάνατος του κινηματογράφου, ενώ τα έσοδα από την βιομηχανία του κινηματογράφου είχαν βυθιστεί από 120 εκατομμύρια δολάρια σε 31 εκατομμύρια μέσα σε πέντε χρόνια. Μια διάσημη παράθεση: «Γιατί να πληρώσετε για να πάτε να δείτε μια ταινία τη στιγμή που μπορείτε να τη δείτε δωρεάν από το σπίτι σας;»

Secretary + Photocopy MachineΤο 1972, η βιομηχανία του copyright προσπάθησε να απαγορέψει τα φωτοτυπικά. Αυτή η εκστρατεία ερχόταν από τους εκδότες βιβλίων και περιοδικών: «Ίσως δεν είναι μακριά η μέρα που κανένας δεν θα έχει ανάγκη πια να αγοράσει βιβλία.»

Dead Kennedys, Blank side of Tape :)Τη δεκαετία του 1970 έφτασε και η κασέτα ήχου, και είναι αυτήν την περίοδο που η βιομηχανία του copyright θέλησε έντονα να διεκδικήσει από την ύπαρξή της. Διαφημίσεις που φώναζαν «Η εγγραφή στο σπίτι σκοτώνει τη μουσική!» έκαναν παντού την εμφάνισή τους. To group Dead Kennedys είναι γνωστό για την απάντηση που έδωσε αλλάζοντας διακριτικά το μήνυμα σε «Η εγγραφή στο σπίτι σκοτώνει τα κέρδη της βιομηχανίας της μουσικής», και «Αφήνουμε αυτή την πλευρά (της κασέτας) κενή, για να μπορέσετε να βοηθήσετε.»

Disco bullΗ δεκαετία του 1970 είδε μια ακόμα μεγάλη αλλαγή, όπου οι DJ και τα ηχεία παίρνουν σιγά σιγά την θέση των ορχηστρών χορού. Τα συνδικάτα της βιομηχανίας του copyright εξαγριώθηκαν και πρότειναν ένα «φόρο ντίσκο» που θα επιβάλλεται στα μέρη που μεταδίδεται από τα μέσα αναπαραγωγής η μουσική ντίσκο, για να συλλεχθεί από τις ιδιωτικές οργανώσεις μετά από εντολή της κυβέρνησης και να διανεμηθεί στις ορχήστρες. Αυτό στις μέρες μας μας κάνει να γελάμε, αλλά το γέλιο σταματά γρήγορα όταν μάθουμε ότι η δημιουργία του φόρου ντίσκο ήταν πραγματικότητα, και υπάρχει ακόμα και σήμερα.

evil tapeΗ δεκαετία του 1980 σημαδεύεται από την εμφάνιση των συσκευών εγγραφής video κασετών. Από αυτήν την περίοδο, προσφωνήθηκε η πιο διάσημη παράθεση από τον πιο υψηλό εκπρόσωπο της βιομηχανίας του copyright στο κογκρέσο των ΗΠΑ «Το μαγνητόφωνο είναι για τους παραγωγούς ότι είναι ο Στραγγαλιστής της Βοστώνης για τη νοικοκυρά που είναι μόνη στο σπίτι» η οποία και έμεινε στην ιστορία. Παρ’ όλα αυτά, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η υπόθεση Sony-Betamax έφτασε έως το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, και το μαγνητόφωνο δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά στην σύνθλιψη του από τη βιομηχανία του copyright: η ομάδα της Betamax κέρδισε την υπόθεση με 5-4 ψήφους.

01-27-08_0122.jpgΕπίσης στα τέλη της δεκαετίας του 1980, είδαμε την πλήρη αποτυχία του Digital Audio Tape (DAT), κυρίως διότι επετράπη στη βιομηχανία του copyright να καθοδηγήσει το σχεδιασμό προς όφελός της. Αυτή η κασέτα, αν και τεχνικά ανώτερη από την κασέτα αναλογικού ήχου, εμπόδιζε εσκεμμένα την αντιγραφή της μουσικής, σε τέτοιο βαθμό ώστε το κοινό να την απορρίψει. Ένα παράδειγμα της τεχνολογίας που η βιομηχανία του copyright κατάφερε να σκοτώσει, αν και αμφιβάλλω ότι έγινε σκόπιμα: απλά εκπληρώσαμε τις επιθυμίες τους στη λειτουργία της συσκευής ώστε να μην διαταραχθεί το statu-quo.

Rockbox on a Black 5G iPodΤο 1994, η Fraunhofer-Gesellschaft κυκλοφορεί ένα πρωτότυπο ενσωμάτωσης της τεχνικής της στην κωδικοποίηση ήχου η οποία θα επαναστατούσε στην εξέλιξη του ψηφιακού ήχου. Επέτρεπε σε αρχεία ήχου ποιότητας CD να καταλαμβάνουν το ένα δέκατο του χώρου αυτού, κάτι το οποίο εκτιμήθηκε πάρα πολύ εκείνη την εποχή όπου ένας τυπικός σκληρός δίσκος είχε χωρητικότητα μερικά gigabyte. Γνωστό με το τεχνικό όνομα MPEG-1 Audio Layer III, έγινε γρήγορα γνωστό στην καθημερινή ζωή ως «MP3». Η βιομηχανία του copyright και πάλι διαμαρτυρήθηκε, και την αξιολόγησε ως την τεχνολογία η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο για εγκληματικούς σκοπούς. Η πρώτη επιτυχημένη συσκευή αναπαραγωγής MP3, το Diamond Rio, έκανε την εμφάνισή του το 1998. Είχε 32 megabyte μνήμη. Παρ’ όλο τις καλές πωλήσεις, η βιομηχανία του copyright επιτέθηκε στον δημιουργό της, Diamond Multimedia, μέχρι λήθης: ενώ η δικαστική διαμάχη ακυρώθηκε, η εταιρεία δεν μπόρεσε να ανακάμψει από το βάρος της υπεράσπισής της. Οι δικηγόροι αυτής της βιομηχανίας προσπάθησαν με επιθετικό τρόπο να καταφέρουν την απαγόρευση των συσκευών MP3.

My First DMCA Takedown NoticeΣτο τέλος του αιώνα, οι απόστολοι του copyright ασκούν πίεση για ένα νέο νόμο στις ΗΠΑ, τον Digital Millennium Copyright Act (DMCA), ο οποίος θα σκότωνε το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα εισάγοντας την ευθύνη του μεσάζοντα — στοχεύοντας στην καρδιά τα κοινωνικά δίκτυα. Μετά μόνο από μεγάλες προσπάθειες η βιομηχανία τεχνολογίας κατάφερε να αποφύγει την καταστροφή εισάγοντας την «μειωμένη ευθύνη» η οποία προστατεύει τις τεχνικές εταιρείες (που φιλοξενούν τα εν λόγω δίκτυα) εφόσον καταγγείλουν τους τελικούς χρήστες κατόπιν αιτήματος.

Το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα ξέφυγαν από την παραλίγο σφαγή από τη βιομηχανία του copyright, και δεν έχουν ανακάμψει ακόμα πλήρως.

TiVo HDΜόλις μετά από την αρχή του νέου αιώνα, η χρήση των συσκευών ψηφιακής εγγραφής θεωρείτο ως κλοπή διότι επέτρεπε την παράληψη των διαφημιστικών μηνυμάτων (λες και δεν το έκανε κανείς αυτό πριν).

the PowerCD´s current homeΤο 2003, η βιομηχανία του copyright προσπάθησε να παρέμβει στο σχεδιασμό του HDTV, με ένα «broadcast flag» (κυριολεκτικά «σημάδεμα εκπομπής») το οποίο θα έθετε παράνομη την κατασκευή συσκευής ικανή να αντιγράψει ταινίες που έχουν «σημαδευτεί». Στις ΗΠΑ, το FCC («Federal Communications Commission» «Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών») ως εκ θαύματος αποδέχτηκε αυτήν την αίτηση, αλλά το project κατέληξε να γίνει στάχτη από τους δικαστές, οι οποίοι δήλωσαν ότι υπερέβαινε την εξουσία τους.

Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν αιώνα εξαπάτησης, έναν αιώνα που φέρνει στο φως την εσωτερική κουλτούρα της βιομηχανίας του copyright. Με κάθε εμφάνιση μιας νέας τεχνολογίας, η βιομηχανία του copyright έμαθε να κλαίει σαν πεινασμένο μωρό, και σχεδόν κάθε φορά κατάφερε να κάνει το νομοθέτη να κατευθύνει προς αυτήν τα χρήματα των συνεισφερόντων ή να περιορίσει τις ανταγωνιστικές βιομηχανίες. Και κάθε φορά που η βιομηχανία του copyright κατάφερνε να το κάνει, αυτή η συμπεριφορά όλο και ενδυναμωνόταν.

Έφτασε η στιγμή η βιομηχανία του copyright να χάσει τα προνόμιά της, κάθε αμοιβή που εισπράττει, να εκδιωχθεί από τη φωλιά της και να στρωθεί στη δουλειά, και να μάθει να λειτουργεί σε μια αγορά ελεύθερη και ισότιμη.

Ίσως κάποιοι θα προστρέξουν να πουν ότι o Falkvinge είναι προκατειλημμένος απέναντι στην βιομηχανία του copyright. Όμως τι είναι πραγματικά η βιομηχανία του copyright, ουσιαστικά όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον το copyright είναι ένα τεχνητό μονοπώλιο που δίνεται προσωρινά (όχι στο διηνεκές του χρόνου) από την νομοθεσία στο δημιουργό ενός πνευματικού έργου προκειμένου ο δημιουργός έχει ένα παραπάνω κίνητρο για να δημιουργία και να διασφαλίσει κάποια δικαιώματα στο δημιουργό. Η βιομηχανία του copyright έχει ρόλο να διαχειριστεί προς όφελος του δημιουργού τα δικαιώματα αυτά. Και κυρίως να διαχειριστεί τα κέρδη από την αδειοδότηση.

Το κατά πόσο πραγματικά  οι δημιουργοί επωφελούνται από την παρούσα κατάσταση όσο αφορά την διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων τους είναι συζητήσιμη, από την άλλη υπάρχουν πολλοί δημιουργοί που έχουν διαθέσει κάτω από πιο ελεύθερες άδειες. Μουσικοί που κάνουν διαθέσιμη την μουσική τους κάτω από άδειες Creative Commons όπως ο προσωπικός μου φίλος Κώστας Αντωνάκογλου, για να μην αναφέρω συγγραφείς όπως ο Charles Stross του οποίου το hard core cyberpunk μυθιστόρημα Accelerando του είχα κατεβάσει στον υπολογιστή μου αλλά τελικά το αγόρασα σε μορφή βιβλίου, για να μην αναφερθώ σε εκείνη την συλλογή με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια κάτω από Creative Commons και Public domain άδειες που μπορεί κανείς νόμιμα να κατεβάσει και να αναπαράγει.

Προσωπικά νομίζω ότι ως καταναλωτές έχουμε αρκετή δύναμη, και ως εκ τούτου νομίζω ότι αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και σε έργα που δεν καλύπτονται από την παραδοσιακή βιομηχανία του copyright. Από την άλλη δεν είναι τυχαίο που ειδικά στην Βόρειο Ευρώπη υπάρχει άνοδος του Πειρατικού Κόμματος, αυτό που ίσως κάποιοι δεν γνωρίζουν είναι ότι υπάρχει προσπάθεια δημιουργίας πειρατικού κόμματος και στην Ελλάδα δείτε και σχετικό άρθρο και στην iefimerida. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα να ανοίξει δημόσιος διάλογος σχετικά με το copyright, όχι μόνο από πολιτικούς σχηματισμούς παραδοσιακούς ή μη αλλά και από τα παραδοσιακά και μη μέσα αλλά και εμάς τους πολίτες.

Ανεξάρτητα αν κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί με το κείμενο του Falkvinge νομίζω ότι είναι μια πλευρά του διαλόγου που εκφράζει τις σκέψεις περισσότερων του ενός ατόμου και αξίζει ως αντικείμενο προβληματισμού όχι μόνο για την πλευρά που υποστηρίζει ότι το copyright ουσιαστικά πλήττει τα συμφέροντα των δημιουργών και των καταναλωτών αλλά από την πλευρά της βιομηχανίας του copyright.


Η συμφωνία ACTA θα υπογραφεί την 1η Οκτωβρίου 1

Freiheit statt Angst 2011

διαμαρτυρία στο Βερολίνο για την ACTA

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιαπωνικής κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου στο Iikura Guesthouse του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιαπωνίας στο Τόκιο,  θα γίνει η υπογραφή από την Ιαπωνία και τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες της συμφωνίας ACTA.

Η συμφωνία ACTA (από τα αρχικά του Anti-Counterfeiting Trade Agreement) είχε δεχθεί δριμύτατη κριτική καθώς οι διαπραγματεύσεις που άρχισαν το 2007 για την οριστικοποίηση της είχαν κριθεί απόρρητες καθώς ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (συγκεκριμένα οι ΗΠΑ) είχε κρίνει ότι η δημοσίευση των διαπραγματεύσεων μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στην εθνική ασφάλεια του (;;;).

Έν μέσω διαρροών και κριτικής στα χρόνια που ακολούθησαν η ACTA ήταν αντικείμενο σφοδρών κριτικών ειδικά όσο αφορά την πιθανότητα δημιουργίας μηχανισμών ελέγχου των διαδικτυακών επικοινωνιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πειρατείας λογισμικού και άλλου περιοχομένου.

Που ισχύει η ACTA;

Η ACTA θα υπογραφεί σίγουρα από την Ιαπωνική κυβέρνηση, και μάλλον από τις ΗΠΑ. Στην παρούσα φάση στις διαπραγματεύσεις έχουν συμμετάσχει και η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση (άρα και η Ελλάδα και η Κύπρος), η Κορέα (Νότια), το Μεξικό, το Μαρόκο, η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη και η Ελβετία. Στο μέλλον είναι πιθανό και άλλα κράτη να συμμετάσχουν (δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά λείπουν μερικές  χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία, η Ρωσία, η Τουρκία και άλλες).

Ένα από τα βασικά στοιχεία στοιχεία της ACTA είναι και η χρήση οι κανόνες που θέτει για την “εφαρμογή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον”

Από ότι φαίνεται ας με διορθώσουν όσοι νομικοί διαβάζουν αυτές τις γραμμές, η ACTA ουσιαστικά επιτρέπει την χρήση DRM τεχνολογιών, και κάνει παράνομη την διανομή τεχνολογικών συσκευών ή προγραμμάτων που είναι σχεδιασμένα για να παρακάμπτουν το DRM. Μια άλλη λεπτομέρεια είναι ότι κάνει παράνομη την διάθεση αντιγράφων υλικού από το οποίο έχει αφαιρεθεί το DRM.

Επίσης το τελικό κείμενο αναφέρει ότι εξαιρούνται τα προσωπικά σας αρχεία όταν μεταφέρεστε από μια χώρα σε μια άλλη από πιθανούς ελέγχους αλλά όχι οι εμπορικές μεταφορές. Με άλλα λόγια αν κάποιος έχει δύο τρία τραγούδια στο κινητό του, ή στο media player του δεν πρόκειται να ελεγχθεί από τους τελωνειακούς για αυτό αντίθετα ακόμη και οι μικρές εμπορικές μεταφορές είναι υποκείμενο ελέγχου.

Αυτή “χλιαρή” (σε σύγκριση με τις προτάσεις που είχαν διαρρεύσει κατά καιρούς) είναι η τελική έκδοση της ACTA . Όμως δημιουργείται ένα σοβαρό αρνητικό προηγούμενο μια κλειστή διαδικασία που μέσα από διαρροές και έντονες αντιδράσεις έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών οργανισμών (όπως το Πειρατικό κόμμα) αλλά και πρωτοβουλιών ανοιχτού περιεχομένου (όπως το Creative Commons).

Μετά και την επικύρωση της συμφωνίας (πρέπει να τονιστεί ότι η ACTA στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν πάει στα Κοινοβούλια) αλλά υπογράφεται από την εκάστοτε κυβέρνηση ενώ ειδικά στην ΕΕ θα εκδοθεί σχετική οδηγία βάση της οποία θα πρέπει τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Με άλλα λόγια είναι ένας τυφλοσούρτης για τις κυβερνήσεις αλλά από εκεί και πέρα μέχρι την υλοποίηση τους πολλά κράτη μπορεί να προχωρήσουν σε ακόμη αυστηρότερα μέτρα και αρκετά “σκοτεινά” σενάρια.

Αυτός όμως ο “τυφλοσούρτης” περιέχει και φαινομενικά αθώα άρθρο που αξίζει να δούμε με λίγη περισσότερη προσοχή συγκεκριμένα γράφει:

Each Party shall endeavour to promote cooperative efforts within the business community to effectively address trademark and copyright or related rights infringement while preserving legitimate competition and, consistent with that Party’s law, preserving fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.

Δηλαδή (σε πολύ ελεύθερη μετάφραση) το κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να επιδιώξει να βελτιώσει της προσπάθειες συνεργασίας στην επιχειρηματική κοινότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων ή των εμπορικών σημάτων ενώ παράλληλα διασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός και, σύμφωνα με την νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους, η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας της έκφρασης, του δικαίου και του προσωπικού απορρήτου.

Προσέξτε ότι δεν λέει “με την επιχειρηματική κοινότητα” αλλά “στην επιχειρηματική κοινότητα” που μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία αυτοματοποιημένων (εταιρικών;) μηχανισμών επιβολής του copyright. Ειδικά αυτό το κομμάτι κάτι μου λέει ότι ίσως είναι κατά ένα μέρος ασύμβατο με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο αλλά για να δούμε παρακάτω.

A Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its competent authorities with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement, where that right holder has filed a legally sufficient claim of trademark or copyright or related rights infringement, and where such information is being sought for the purpose of protecting or enforcing those rights. These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party’s law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.

Δηλαδή ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να παρέχει, σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις του, την δυνατότητα οι αρμόδιες αρχές να διατάσσουν ένα πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών,να γνωστοποιεί άμεσα στο κάτοχο πνευματικής ιδιοκτησίας πληροφορίες αρκετές ώστε να αναγνωριστεί ένας συνδρομητής του οποίου ο λογαριασμός φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε για παραβίαση, αν και εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει νομική αξίωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, προκειμένου αυτές οι πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση η επιβολή τέτοιων δικαιωμάτων. Αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να εφαρμοστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία φραγμών στην νόμιμη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου (!) και σύμφωνα με τους νόμους του συμβαλλόμενου μέρους να εξασφαλίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας της έκφρασης, του δικαίου και της ιδιωτικότητας.

Δηλαδή θα μπορούν αν επιθυμούν “τονίζω το αν” επιτρέπουν την παράδοση προσωπικών στοιχείων κάποιου του οποίου ο λογαριασμός φαίνεται να παραβιάζει πνευματικά δικαίωμα από την εταιρεία τηλεπικοινωνιών κατευθείαν στο δικαιούχο του copyright χωρίς την μεσολάβηση δικαστή (!). Αν και δεν είμαι δικηγόρος είναι λογικό κανείς να πει ότι μια τέτοια διαδικασία θα ήταν πολύ δύσκολο (και μάλλον παράνομο) να υλοποιηθεί στην EE. Και έχει και άλλο μαργαριτάρι:

With respect to the offences specified in this Article for which a Party provides criminal procedures and penalties, that Party shall ensure that criminal liability for aiding and abetting is available under its law.

Στα Ελληνικά (στο περίπου) λέει ότι όσον αφορά τα αδικήματα του παρόντος άρθρου, για το οποίο ένα συμβαλλόμενο μέρος προβλέπει ποινικές διαδικασίες και ποινές, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος διασφαλίζει ότι η ποινική ευθύνη για βοήθεια και υποκίνηση διατίθεται βάσει της νομοθεσίας του.

Υπό συνθήκες κάτι τέτοιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ενάντια σε πάροχους υπηρεσιών Internet. Κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενάντια του λογισμικού P2P (όπως το BitTorrent) αλλά και άλλων τεχνολογιών ελεύθερου λογισμικού και είναι ανοιχτό σε πολλές ερμηνείες είναι το ακόλουθο άρθρο.

each Party’s enforcement procedures shall apply to infringement of copyright or related rights over digital networks, which may include the unlawful use of means of widespread distribution for infringing purposes. These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party’s law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy

Δηλαδή οι διαδικασίες επιβολής κάθε συμβαλλόμενου μέρους εφαρμόζονται στην παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε ψηφιακά δίκτυα, που μπορεί να περιλαμβάνει την παράνομη χρήση μέσων ευρείας διανομής για παραβατικούς σκοπούς. Αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να εφαρμοστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία φραγμών στην νόμιμη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου (!) και σύμφωνα με τους νόμους του συμβαλλόμενου μέρους να εξασφαλίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας της έκφρασης, του δικαίου και της ιδιωτικότητας.

Το επιστέγασμα όλων είναι ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα δημιουργήσουν μια ειδική επιτροπή για την ACTA που θα έχει σκοπό να επικαιροποιεί την συνθήκη. Κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα πχ αυτό που σήμερα είναι μια επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους μετά από μερικά χρόνια να απαιτείται!!!

Το αν η όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψει μεθαύριο την ACTA δεν είναι σίγουρο (αν και φημολογείται πως δεν θα συμβεί αύριο). Η συμφωνία άλλωστε είναι ανοιχτή προς υπογραφή μέχρι την Πρωτομαγιά του 2013.


Μοιράζοντας κώδικα… ακόμη και η MS το κάνει (περίπου) :S 5

locked and chainedΠολλές φορές έχω ακούσει το επιχείρημα ότι το ανοιχτό λογισμικό δεν είναι ασφαλές διότι οι πάντες έχουν πρόσβαση στο κώδικα του. Συχνά μάλιστα επιχειρηματολογούν ότι το κλειστό λογισμικό ακριβώς λόγω του ότι ο κώδικας του δεν είναι δημόσια διαθέσιμος δεν είναι τόσο εύκολο να το παρακάμψει κανείς. Φυσικά αν έχει κανείς έστω και ελάχιστη εμπειρία στην καθημερινή χρήση υπολογιστών θα ξέρει ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι και πολύ συχνά το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό.

Ένα ακόμη όμως επιχείρημα στην φαρέτρα των υποστηρικτών του ανοιχτού κώδικα είναι η κίνηση της Microsoft να μοιραστεί ένα κομμάτι του κώδικα  καθώς το iPhone της Apple αλλά και εφαρμογές της Google για το Android (όχι το ίδιο το λειτουργικό) κατέγραφαν τα δεδομένα τοποθεσίας της συσκευής τους. Το κομμάτι του κώδικα που μοιράζεται η Microsoft είναι το λογισμικό που τρέχουν κινητά τηλέφωνα της Microsoft που χρησιμοποιούνται σε οχήματα της εταιρείας προκειμένου να συσχετίσουν στοιχεία WiFi, GPS και προσβάσιμων κεραιών κινητής τηλεφωνίας. (ναι ξέρω ότι δεν έχει καμία σχέση με την καταγραφή δεδομένων τοποθεσίας από τα κινητά μας τηλέφωνα… για την ακρίβεια είναι τελείως διαφορετικό πράγμα).

Αυτό που όμως μου έκανε εντύπωση είναι ότι η Microsoft μπήκε στην διαδικασία να μοιράσει (ένα σχετικά άσχετο) κομμάτι του κώδικα της προκειμένου να διασκεδάσει τους φόβους του και φυσικά το κάνει με μια άδεια τελείως ξεκάρφωτη. Το θέμα όμως είναι ότι είναι προφανές ότι ακόμη και η Microsoft αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό από την πλευρά του καταναλωτή γνωρίζει ότι ο κώδικας της είναι διαθέσιμος και δεν παραβιάζει με κάποιο τρόπο την ιδιωτική του ασφάλεια (φυσικά στην περίπτωση αυτή αλίμονο αν κατάφερνε να την παραβιάσει αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο).

Είναι προφανές ότι το πλεονέκτημα του ανοιχτού λογισμικού για εμάς τους καθημερινούς χρήστες του, αλλά και το μέσω καταναλωτή είναι ακριβώς το γεγονός ότι ο κώδικας είναι ανοιχτός. Μπορεί εγώ να μην είμαι σε θέση να διαβάσω το κώδικα του πυρήνα του Linux για διαπιστώσω ότι όντως είναι ασφαλής και ότι όντως τα προσωπικά μου δεδομένα δεν καταγράφονται αλλά αρκετοί εκεί έξω μπορούν.

 

 


το πρόσθετο για τον Firefox HTTPS everywhere ωρίμασε… 4

Πριν ένα χρόνο και κάτι είχαμε αναφερθεί στο HTTPS everywhere ένα πρόσθετο για το Firefox που έχει σαν στόχο όπου αυτό είναι δυνατόν να ενεργοποιεί το πρωτόκολλο HTTPS ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε με ασφάλεια μέσω web χωρίς το κίνδυνο κάποιος ενδιάμεσος να παρακολουθεί με κάθε λεπτομέρεια την επικοινωνία σας μέσω διαδικτύου ακόμη και να μπορεί με τα στοιχεία που λαμβάνει να “ξεγελάσει” κάποιο site στο internet “πείθοντας” το ότι είστε εσείς (η τεχνική αυτή ονομάζεται session hijacking και δεν είναι και τόσο δύσκολη όσο θέλουμε να νομίζουμε ειδικά αν δεν χρησιμοποιούμε HTTPS).

Πλέον το ΗΤΤPS Everywhere έφτασε στην έκδοση 1.ο του βγήκε από Beta και έχει νέο (και αρκετά πιο χρηστικό κατά την γνώμη μου) interface. Αν είστε χρήστης του Firefox μην διστάσετε να το εγκαταστήσετε κατά την γνώμη μου ειδικά την σημερινή εποχή που η χρήση δημόσιων WiFi δικτύων είναι κοινή πρακτική είναι ακόμη πιο σημαντική η χρήση του HTTPS.


τι θα γινόταν αν εφαρμόζαμε τις πατέντες λογισμικού στη μουσική 2

PICT2111 Tuba with fuzzy Bach bkgdΟ αναγνώστης του blog Δημήτριος Γλενταδάκης σε ένα σχόλιο του σε προηγούμενο άρθρο παρέθεσε ένα link για ένα εξαιρετικό βίντεο που έχει ανεβάσει στο youtube και στο οποίο έχει προσθέσει υπότιτλους για να είναι εύκολα κατανοητό και από όσους δεν μιλούν καλά αγγλικά ή απλά προτιμούν να διαβάζουν υπότιτλους στα ξενόγλωσσα video τους.

Το video είναι απόσπασμα από την ταινία Patent Absurdity στην οποία είχαμε αναφερθεί και πριν από ένα χρόνο, επίσης κάτι που δεν είχα προσέξει την προηγούμενη φορά που είχα γράψει για την ταινία… είναι ότι υπάρχουν Ελληνικοί υπότιτλοι για την ταινία.

Ακολουθεί το video που ανέβασε ο Δημήτρης (more…)


o Dilbert για τις πατέντες λογισμικού 2

Μετά από την ραδιοφωνική εκπομπή του This American Life, και την δημοσίευση στο επίσημο blog της Google ότι οι ανταγωνιστές της χρησιμοποιούν τις πατέντες λογισμικού για να πλήξουν το Android το δημοφιλές comic έφτασε στο σημείο να σατιρίσει το θέμα των πατεντών.

Dilbert.com

(και ποιος άλλος από την σατανική ιδιοφυΐα του Dogbert θα ήταν κατάλληλος;)


Τι φταίει για το μεγαλύτερο περιστατικό κυβερνοκατασκοπίας της χρονιάς;

James, I think your cover´s blown!Πριν λίγες ημέρες στο blog της Mc Afee (γνωστής εταιρείας λογισμικού ασφαλείας και antivirus) ο Dmitri Alperovitch της Mc Afee προχώρησε στην αποκάλυψη της επιχείρησης Shady RAT όπως την αποκαλεί η Mc Afee.

Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα της Mc Afee 72 επιχειρήσεις, οργανισμοί και υπηρεσίες ήταν στόχος ενός μεγάλης κλίμακας διαδικτυακής κατασκοπίας ενώ οι στόχοι ήταν ότι μπορείτε να φανταστείτε, από Αμερικανικές, Ινδικές, Νοτιοκορεατικές, Βιετναμέζικες, Ταϊβανέζικες επιχειρήσεις, οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η ASEAN, πολιτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, Think Tank, την Ολυμπιακή Επιτροπή και την Διεθνή επιτροπή αντί-ντόπινγκ. Επιχειρήσεις χαλυβουργίας, κατασκευών, ενέργειας, ηλιακής ενέργειας, ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιών, αμυντικών συστημάτων, ακινήτων, λογιστικής, γεωργίας, ασφαλικών και σίγουρα όλο κάτι θα μου έχει ξεφύγει. Μιλάμε για τεράστιο ζήτημα!

Πολύ έσπευσαν να κατηγορήσουν την Κίνα για την διενέργεια όλης αυτής της επιχείρησης. Η ίδια το διέψευσε τις κατηγορίες ως “ανεύθυνες” και η αλήθεια είναι ότι όπως επισημαίνει και η Mc Afee ουδείς είναι σε θέση να μπορεί να αποδείξει ποίος είναι ο πραγματικός δράστης των κυβερνοεπιθέσων.

Μέχρι εδώ η ιστορία αυτή δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτό το site. Δεν έχει καμία σχέση με τα ζητήματα που πραγματεύεται αυτό το site για να μην πω ότι θα έπρεπε να διαβάστε κανένα άλλο άρθρο για το εν λόγω ζήτημα… όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Βλέπετε όταν διαβάζω ένα άρθρο έχω μια μανία να διαβάζω και τα σχόλια στο άρθρο αυτό… και εκεί διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρων σας το μεταφέρω αυτούσιο λοιπόν από το άρθρο της Mc Afee.

Mark August 3, 2011 4:04AM

Were the initial intrusions all on Microsoft OS machines? Also, was a particular browser targeted?

Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, και η απάντηση είναι ακόμη καλύτερη από τα πλέον επίσημα χείλη του ίδιου του Dmitri Alperovitch

Dmitri Alperovitch August 3, 2011 4:21AM

All the malware we’ve seen was Windows-based. There were a variety of vulnerabilities used

Μάλιστα. Δηλαδή για να καταλάβω το μόνο λειτουργικό σύστημα που επηρεάστηκε τα Windows. Δεν λέω πιθανότατα θα ήταν κάποια μη-ενημερωμένα μηχανήματα που δεν θα έπρεπε καν να λειτουργούν ή να είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο αλλά αυτό λέει αρκετά. Φυσικά σε ένα μεγάλο οργανισμό όπως μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός κάτι τέτοιο θα γινόταν αντιληπτό από τους διαχειριστές του και θα λαμβάνονταν τα απαραίτητα μέτρα ή μήπως όχι;

Το μόνο που τουλάχιστον εγώ έχω να προτείνω στους χρήστες ευαίσθητων δεδομένων είναι, να έχουν το σύστημα τους ενημερωμένο και να ακολουθούν τις συμβουλές των υπεύθυνων ασφαλείας των δικτύων τους, οι συμβουλές τους πολλές φορές δεν είναι ένα καπρίτσιο ή η προσωπική προτίμηση που έχουν για το ένα ή το άλλο πρόγραμμα αλλά μπορεί να είναι απότοκο του πως είναι στημένο το σύστημα τους και ίσως φτάνει μέχρι και στο τι είδους υποψίες έχουν για πιθανούς κινδύνου. Ακόμη και αν σας πουν το κλασσικό άλλαξε browser ή άλλαξε λειτουργικό σύστημα ίσως έχουν περισσότερους λόγους από ότι νομίζετε.


μπορώ να δω… τα πάντα από τόσο ψηλά 3

Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι πέρσι τέλη Αυγούστου που έγραφα για το μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα (UAV) WASP που μπορούσε να δει τους κωδικούς του wifi σας από ψηλά; Αν όχι ρίξτε μια ματιά. 😛 Ωραία, ξεχάστε τα αυτά. Όχι δεν λέω να τα ξεχάστε σαν ιδέα… απλά ξεχάστε ότι μπορεί να “δει” μόνο τους κωδικούς του WiFi σας.

Βλέπετε πέρσι το καλοκαίρι όντως το WASP μπορούσε μόνο να πάρει τους κωδικούς του WiFi σας (ειδικά αν έχετε ασφάλεια WEP αυτό δεν είναι παιχνιδάκι και σας συνιστώ να βάλετε WPA τουλάχιστον). Όμως τις προάλλες που διάβαζα ένα blog στο Forbes (τι γίνεται εκεί πέρα πολλοί geeks αρθρογράφοι μαζευτήκαν)  που είχε μια περιγραφή του WASP περίμενα και εγώ να διαβάσω πάνω κάτω ότι ήξερα όμως άλλα περίμενα και άλλα διάβασα (!). Βλέπετε οι δημιουργοί του WASP δεν επαναπαύτηκαν στις δάφνες την χρονιά που μας πέρασε αλλά πρόσθεσαν νέα λειτουργικότητα στο WASP.

Πλέον στο WASP προστέθηκε ένα περιφερειακό το Universal Software Radio Peripheral (ή USRP) το οποίο χρησιμοποιείται σε projects όπως το OpenBTS και το OpenBSC για την δημιουργία ανοιχτών δικτύων GSM επικοινωνίας μόνο που στην περίπτωση αυτή αντί να δημιουργεί ένα ξεχωριστό δίκτυο GSM επικοινωνίας το WASP ουσιαστικά “κάνει” ότι είναι η κεραία κινητής τηλεφωνίας της περιοχής σας και περνάει όλη την κίνηση μέσω “παραδωσιακού” Voice Over IP από μια σταθερή σύνδεση στο Internet στο σημείο που το ελέγχει κανείς. Υπό συνθήκες, το υποψήφιο θύμα δεν θα καταλάβει καμία διαφορά.

Το WASP έχει δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες συνθήκες από τους δημιουργούς του. Το WASP αν και έχει βασιστεί σε πολλά ανοιχτού κώδικα προγράμματα και υλικά δεν διαθέτει πλήρη τεκμηρίωση στο διαδίκτυο καθώς λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του project. Επίσης αν τυχαίνει να είστε κοντά στο Las Vegas από σήμερα 3ή Αυγούστου είναι καλή ιδέα να κοιτάξτε ψιλά γιατί οι δημιουργοί του έχουν την ομιλία τους στο συνέδριο BlackHat στο Ceasar’s Palace ενώ την Κυριακή 7 Αυγούστου θα το παρουσιάσουν στο συνέδριο DEFCON στο Rio Hotel πάλι στο Las Vegas.

Κλείνοντας, θα πρέπει να υπενθυμίσω οι χρήστες οποιαδήποτε υπηρεσίας επικοινωνίας είτε κινητής τηλεφωνίας είτε internet θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με αυστηρές διαδικασίες επικοινωνίας ειδικά όταν έχουν σκοπό να μεταδώσουν ευαίσθητες προσωπικές, εταιρικές οι κρατικές πληροφορίες. Βλέπετε το WASP είναι σχεδιασμένο να μπορεί να φτιαχτεί στο γκαράζ ενός σπιτιού και το μόνο που πραγματικά ήταν δύσκολο (αλλά όχι αδύνατο) να βρεθεί ή να φτιαχτεί είναι η ιπτάμενη πλατφόρμα.

Από την άλλη πολύ θα ήθελα να δω ένα τέτοιο UAV να απογειώνεται στους Ελληνικούς αιθέρες έστω με την άδεια (για να μην πω συμμετοχή) κρατικών και ακαδημαϊκών φορέων, και όποιου άλλου χρειάζεται άλλωστε στην Ελλάδα (στα Χανία αν δεν κάνω λάθος) φτιάχνουμε ωραιότατες ιπτάμενες πλατφόρμες όπως το Alkyon της EADS 3Sigma.(just a  wild thought)

 


διανομή ανάλυσης RFID 3

Πριν λίγο καιρό είχαμε μια συζήτηση με κάποια μέλη του hackerspace.gr για το τι τεχνολογίες θα χρησιμοποιούσαμε για την πρόσβαση στο χώρο. Δεδομένου ότι ο χώρος είναι ανοιχτός για όλα τα μέλη του 24/7 αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουν κλειδιά όλα τα μέλη. Η χρήση φυσικών κλειδιών θα είχε βασικά μειονεκτήματα ένα από πλέον σοβαρά θα ήταν ότι αν χανόταν ένα κλειδί θα έπρεπε να αλλάξουν όλα τα κλειδιά και ο αφαλός της κλειδαριάς. Χμμμ.. όχι πολύ λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε να κάνουμε με περισσότερα από 2ο άτομα. Έτσι στραφήκαμε στην χρήση τεχνολογικών λύσεων (τι hackerspace θα ήταν άλλωστε). Μια από τις πρώτες προτάσεις που είχαν πέσει στο τραπέζι θα ήταν η χρήση RFID chips για τα μέλη, χωρίς πολύ σκέψη πίστευα ότι ήταν εξαιρετική ιδέα μέχρι που είχα μια συζήτηση με ένα φίλο και που εξήγησε πόσο τρομερά εύκολο είναι να hack-άρει κανείς το RFID. Τελικά επιλέχθηκε η λύση του iButton (schematics soon to be uploaded) που είναι σαφώς ασφαλέστερο του RFID.

Πριν λίγες ημέρες, άρχισε η διάθεση μιας διανομής βασισμένης στην Fedora 15 που έχει σαν σκοπό να παρέχει στο χρήστη τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση ενός σήματος RFID. Το σύστημα υποστηρίζει τις ιδιαίτερα διαδεδομένες κάρτες MIFARE RFID. Η εν λόγω διανομή ουσιαστικά αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για RFID hacking ωστόσο φυσικά δεν αποτελεί πανάκεια και στην αγορά υπάρχουν αρκετά συστήματα που δεν υποστηρίζει η εν λόγω διανομή (μιας και ανέφερα τι δεν υποστηρίζει οφείλω να πω ότι υποστηρίζει μόνον 64bit αρχιτεκτονικές).

Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός δημιουργίας μιας τέτοιας διανομής επιδεικνύει ότι αν και χρήσιμο το RFID δεν μπορεί να είναι το μοναδικό στοιχείο σε ένα σύστημα ασφαλείας αν και έχει χρησιμότητα σε πολλές εφαρμογές όπως στην διαχείριση υλικού αποθήκης ή χειρουργείου ακόμη και ασφαλείας όταν όμως συνδυάζεται με σειρά άλλων ασφαλιστικών δικλίδων που θα αποτρέπουν την εκμετάλλευση των κενών ασφαλείας που έχει η τεχνολογία αυτή. Το νου σας λοιπόν.


o Mozilla αρνείται αίτημα των HΠΑ για αφαίρεση add-on 2

Πριν από λίγες ημέρες ο φίλος Θοδωρής Λύτρας επικοινώνησε μαζί μου για να μου στείλει αυτή την είδηση, υπάλληλοι του mmigration and Customs Enforcement (γνωστό και ως ICE και λειτουργεί ως παράρτημα του Homeland Security Department) των ΗΠΑ ζήτησαν από την Mozilla Corporation, την απόσυρση του MAFIAA Fire, ενός πρόσθετου για τον Firefox. Γιατί όμως; Τι τρέχει με αυτό το add-on:

Το MAFIAAfire είναι ένα πρόσθετο που έχει σαν σκοπό να κάνει εύκολη την πρόσβαση σε εναλλακτικά domain (διευθύνσεις ας πούμε) site των οποίων τα domain στις ΗΠΑ έχουν κατασχεθεί από μετά από κινήσεις της ίδιας υπηρεσίας. Το όνομα του πρόσθετου προέρχεται από τo όνομα του site παρωδία MAFIAA.org (το οποίο φτιάχτηκε για να διακωμωδήσει τις πρακτικές της MPAA και RIAA, των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων ταινιών και μουσικής αντίστοιχα).

Οι υπάλληλοι της ICE όμως δεν φρόντισαν να έχουν ένταλμα απλά προχώρησαν στον να ζητήσουν από το Mozilla να καταργήσει το εν λόγω add-on, ως αποτέλεσμα η άρνηση του Mozilla Corporation να αποδεχθεί το εν λόγω αίτημα, μάλιστα σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δημοσίευση στο προσωπικό του blog ο Γενικός Σύμβουλος του Mozilla Harvey Anderson αναφέρει ότι η Mozilla Corporation έχει πρόθεση να συμμορφωθεί σε δικαστικά εντάλματα και οποιαδήποτε σύννομη απόφαση. Μάλιστα αναφέρει και μια σειρά από ερωτήσεις που έγιναν από μεριάς του Mozilla στο ICE χωρίς όμως να λάβει οποιαδήποτε απάντηση.

Συνοπτικά οι ερωτήσεις που έθεσε η Mozilla Corporation είναι οι ακόλουθες:

 • Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που να κρίνουν ότι το πρόσθετο MAFIAAfire είναι με οποιοδήποτε τρόπο παράνομο; Αν ναι σε ποια βάση;
 • Είναι ο Mozilla νομικά υποχρεωμένος να απενεργοποιήσει το εν λόγω πρόσθετο ή το εν λόγω αίτημα βασίζεται σε άλλους λόγους; Αν ναι σε ποιους;
 • Μπορείτε να προσκομίστε αντίγραφο της σχετικής διαταγής κατάσχεσης με στην οποία βασίζεται το αίτημα διαγραφής του MAFIAAfire;

Μέχρι στιγμής ουδέν νεώτερο από τους ομοσπονδιακούς, παράλληλα πριν λίγες μέρες έγινε διαθέσιμη έκδοση του MAFIAAfire στο Chrome Store. Είμαι περίεργος να δω αν η Google σε αντιδράσει με παρόμοιο τρόπο σε ανάλογο αίτημα της ICE. Εσείς τι πιστεύετε;


Πρόταση Medvedev για ενσωμάτωση copyleft αδειών στην Ρωσική νομοθεσία. Τι λέτε για εδώ; 1

President MedvedevΠριν λίγες ημέρες ο φίλος αναγνώστης και σχολιαστής του elkos.gr Σέργιος (aka Linuxman) που είναι ιδιαίτερα δραστήριος στην κοινότητα του GreekLUG με ενημέρωσε για την Πρόταση του Πρόεδρου Medvedev για ενσωμάτωση στην νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων το δικαίωμα του δημιουργού να παρέχει τα έργα του κάτω από ελεύθερη αδειοδότηση με παρόμοιο τρόπο με άδειες creative commons. Η απόφαση του αυτή προέκυψε μετά από συνομιλία του με γνωστούς blogger στην Ρωσία όπως ο Anton Nossik και Online δημοσιογράφους όπως ο Ivan Zasursky.

Πριν λίγο καιρό στη Πορτογαλία παρουσιάστηκε μια πρόταση από τον τότε υπουργό πολιτισμού που ουσιαστικά θα έθετε εκτός νόμου τις άδειες Creative Commons. Ενώ λίγες ημέρες πριν στην ίδια χώρα περνούσε νομοσχέδιο που θα επέβαλε την χρήση ανοιχτών format στα δημόσιο έγγραφα. Διαφορετική νοοτροπία; Ίσως όχι καθώς το νομοσχέδιο σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα είναι ακόμη ένα πολύ αρχικό προσχέδιο.

Πριν όχι πολύ καιρό ο Πρόεδρος της Ρωσίας είχε δεχθεί μια ανοιχτή επιστολή από στελέχη της κοινότητας Ελεύθερου Λογισμικού της Ρωσίας για την δημιουργία μιας εθνικής Ρωσικής διανομής. Λίγους μήνες αργότερα ο Πρωθυπουργός της χώρας Vladimir Putin με ειδικό διάταγμα σύνταξε ένα 5ετές σχέδιο χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού και του Linux ειδικότερα στο δημόσιο τομέα.

Τι γίνεται όμως στην Ελλάδα; Ο Γιώργος Παπανδρέου στις 4 Μαΐου 2011 μιλώντας στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων μέσα σε μια σειρά μέτρων που εξήγγειλε για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην χώρα δήλωσε ότι θα γίνει επανεξέταση της νομοθεσίας σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα στις επιχειρήσεις. Δεδομένης τις στενής σχέσης του Έλληνα πρωθυπουργού με την τεχνολογία και το διαδίκτυο θέλω να ελπίζω ότι η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων όχι μόνο θα έχει ανάλογες προβλέψεις.

Κατά την γνώμη μου η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου περί πνευματικών δικαιωμάτων είναι μια ευκαιρία να ενσωματώσουμε στην νομοθεσία μας άδειες Creative Commons και από την άλλη νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε την δυνατότητα (για να μην πω υποχρέωση) να θέσουμε έργα που δημιουργούνται από τον ίδιο το Δημόσιο τομέα κάτω από άδειες Creative Commons (όπως πχ οι τα σχολικά βιβλία ή κάποιες παραγωγές της κρατικής τηλεόρασης).

Tο μέλλον θα δείξει…